Heusch family

HEUSCH family - 20th Century
Barcelona - Spain

Camille Pomereau

First marriage

I.  Camille Pomereau
(1865-1927)

++

Eduard Heusch
Mme_Louise_3

 II.   Louise Bernard
         (1881-1918)

++

Antonia Fernandez

Second  marriage

Third marriage

Eduard Hugo Schmal HEUSCH
(1865-1937)

++

 III.  Antonia Fernandez
(1898-1982)

Alberto Heusch
Mercedes Fernances de Orejuela Carlos Heusch Hugo Heusch Consuelo Heusch
Maurice Heusch
Edouard Heusch

Edouard C. Heusch
(1889-1961)
 ++
 Renée
 Chastaing
(1890-1974)
 

Maurice F. Heusch
(1890-1963)

Mercedes Heusch (1914)

Carlos Heusch
(1924-1935)

Hugo Heusch
(1925-1931)

 Consuelo M. Heusch
(1927-1979)
++
Benoît
 Musy

(1917-1956)

Alberto C. Heusch
(1932-2007)
++
Montserrat
Gaudes
(1940?)

 I ++      II ++

I. Wilhemina
Delorme
(1893-1956)

II. Josefa Vilalta
Puigferat
(1911-2001)

Monterrat Gaudes
Benoit Musy
Renée Chastaing Josefa Puigferrat
Margot_Delorme_2
Lili_Heusch_2 Carlos Heusch
EJM_greyscale_1

Maria
 Luisa
 Heusch

(1914- 1976?)

Elisabeth M
(Liliane).
 Heusch

(1918-1993)

Carlos
 Heusch

(1964)

Hugo Alberto
  Heusch

(1961?)

Edouard Jean. Musy
(1951)

 I. ++       II. ++

 ++

I. +D+

II. +P+

I. Gabriel
 Aragón
(1906-1989)

II. Armand
Strubbe
(1923)

 Sandrine
Fernandez
(1973)

 Nélida
Michaud
(1981)

Sofia
Rivero
(1968)

Edgar
 Heusch
(1998)

Oscar
Hugo
 Heusch
(2013)

 Lilian
Aragón
(1940)
+D+
Stefanos
Polyzoides
(?)

Margot
Aragón
(1941-2003)

Sylvia
Aragón
(1946)
+D+
Christian
Ostergaard
(19??-19??)

Sylvia
 Heusch

(1926-1977)
++
Henry L.
 Mattin
(1927-1960?)

Mauricio
 Heusch

(1927-2011)
++
Mercedes Rojo
 Mora
(1930)

María J.
 Heusch

(1928)
++
Narciso
 Cortinas
(1927-?)

Blanca M.
 Heusch

(1937-1986)
++
Alfred Marsden.
 Scott
(1927-?)

1.2.2.1

1.2.2.3

1.2.3

1.2.2.1

1.2.4

1.2.5

1.2.2.3

1.2.6

1.2.3

Alexandra
Polyzoides
(1964)
++
Dennis
McGee
(?)

Grace
McGee
(1990)

Christopher
McGee
(1992)

Mariellle
McGee
(1991)

1.2.4

Evan
McGee
(1993)

Abigail
McGee
(1996)

Cristina
Polyzoides
(1972)
++
Thomas
Havel
(?)

Theodore
Havel
(2008)

Alexandra
Ostergaard
(?)
++
Rafael
de Otondo
(?)

María Cristina
MATTIN
(1953)
++
Michael.
 FISCHITTI
(19??)

Sandra
FISCHITTI
(1985)

Edward
FISCHITTI
(1989)

María Joséfa.
 Heusch Rojo
(1954?)
++
Javier Serrahima
SOLER
(1953)

María Serrahima
Heusch
(1988)

1.2.5

Javier Serrahima
Heusch
(1991)

María Alicia.
 Heusch Rojo
(1956)
++
Alberto de la Capilla
BRUSTENGA
(1954)

Alberto de la
Capilla Heusch (1980)

Alejandro de la
Capilla Heusch
(1984)

Alicia de la
Capilla Heusch
(1989)

Mercedes
Heusch Rojo
(1962)
++
Joaquín de Muller
MENCOS
(1961)

Mauricio de
Muller Heusch
(1991)

Joaquín de
Muller Heusch
(1995)

Blanca CORTINAS
Heusch
(1956)

++

Juan Crusafon MORRAL
(1944)

Karina CORTINAS
Heusch
(1957)

++

Javier AMARO
(1956)

María José CORTINAS
Heusch
(1963)

++

Juan DIAZ
(1963)

Dario Crusafon
Cortinas
(1980)

Eric Crusafon
Cortinas
(1989)

Victoria Crusafon
Cortinas
(1991)

Claudio Amaro
Cortinas
(1983)

Oscar Diaz
Cortinas
(1986)

Mauricio_ramo_1S

Family photo of the descendants of Mauricio & Josefa HEUSCH
CLICK  HERE !

1.2.6

Verónica CORTINAS
Heusch
(1968)

++

Kenneth SANDVEN
(1965)

Angelique M. Heusch
SCOTT
(1957)

++

John
TRIPI
(19??)

Keith
TRIPI
(??)

Kimberly
TRIPI
(??)

Melinda A. Heusch
SCOTT
(1959)

+D+

++

Alan
KATZMAN
(19??)

David H.
GUNTHOFF
(19??)

Briana Ilse
KATZMAN
(1991)

Nicole Wendy
KATZMAN
(1993)

Blanca M. Heusch
SCOTT
(1961)

+D+

Joseph
MANCINI
(19??)

Alfred M. Heusch
SCOTT
(1963)

++

Candace
McKASKLE
(19??)

Kirsten M.
SCOTT
(2000)

Devon S.
SCOTT
(2003)

Bonanova  residence Heusch

info(at)musy.net

Melinda_Heusch_1S

Family photo of the descendants of
Mauricio & Josfa HEUSCH
CLICK  HERE !

[Eduard Heusch]   [Heusch Family biography]   [Heusch genealogy 17-18 th century]
  [Heusch genealogy 19 th century]   [Heusch family tree 20th century]    [La Metalurgica Española]
 [Bonanova residence]   [Majorica pearls]   [Heusch-Dommel family]